Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies
Login op Dossier Plus
Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies
Over Acadium Bastion
Home > Over ons > Privacy

Onafhankelijk financieel advies

Maak direct een afspraak

Privacy

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Acadium Bastion met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden.

  • Acadium Bastion verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiele) produkten en diensten die door Acadium Bastion worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
  • Acadium Bastion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  • Acadium Bastion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Acadium Bastion opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website.
  • Hoewel Acadium Bastion alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Acadium Bastion niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door Acadium Bastion worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.
  • Hoewel Acadium Bastion uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Acadium Bastion worden onderhouden wordt afgewezen.
  • De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens Acadium Bastion voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Acadium Bastion voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acadium Bastion is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acadium Bastion.

Persoonsgegevens

Acadium Bastion is de beheerder van de website AcadiumBastion.nl. Uw persoonsgegevens worden door Acadium Bastion gebruikt om u de op de website aangeboden diensten, van welke u gebruik maakt, te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interessen. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Acadium Bastion is aangemeld bij de Commisie Bescherming Persoonsgegevens (voorheen: Registratiekamer) te Den Haag. Een kopie van het aanmeldingsformulier is kosteloos te verkrijgen door een schriftelijk verzoek daartoe te sturen aan Acadium Bastion klantenservice. Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Acadium Bastion worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Acadium Bastion verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). Uw persoonlijke gegevens zullen echter nooit zonder uw toestemming ter beschikking gesteld worden aan derden. Persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld uw e-mail adres worden dus niet doorverkocht of aan derden bekendgemaakt voor marketingdoeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. Acadium Bastion verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Acadium Bastion behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

Gekwantificeerde gegevens

Daarnaast houdt Acadium Bastion bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Acadium Bastion of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "bezoekers die artikelen over sigaren lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in artikelen over golf". Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan Acadium Bastion het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor Acadium Bastion de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen.

Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, op welke pagina van de site u binnen gekomen bent, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u AcadiumBastion.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt). De partners waar Acadium Bastion mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Acadium Bastion is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

Cookies

Wij, Acadium Bastion, gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

  • Het meten, op een geaggregeerd niveau van gebruikersgedrag binnen de website van Acadium Bastion, AcadiumBastion.nl. Dit meten heeft tot doel: het verbeteren van de online dienstverlening vanuit Acadium Bastion aan haar (online) klanten gebaseerd op geaggregeerde meetgegevens (en dus niet individueel). Om dergelijke meetgegevens te achterhalen worden indirecte (third party) cookies gebruikt die u zelf, desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren;
  • Het bieden van online diensten aan individuen op basis van autorisatie. Hiervoor worden directe cookies gebruikt. Ook deze kunt u zelf desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren. Indien directe cookies in uw browser 'uit' staan, kunt u niet gebruik maken van alle diensten die de website AcadiumBastion.nl u als bezoeker / klant biedt.

Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en / of internet-instellingen deze optie te activeren en / of deactiveren. Indien u cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert (al dan niet automatisch door middel van door u te beheren instellingen van uw computer / internet instellingen). LET OP: het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website, AcadiumBastion.nl, en diensten beperken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Acadium Bastion verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers, die gebruik maken van de op de website aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van bezoekers. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Acadium Bastion deze heeft verkregen. In geen geval zal Acadium Bastion uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming. Acadium Bastion draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

U kunt Acadium Bastion verzoeken ook uw geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens niet te gebruiken voor marketing doeleinden. U kunt hiertoe een bericht sturen naar Acadium Bastion klantenservice. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Acadium Bastion maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen. Daarnaast kunt u Acadium Bastion ook laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Acadium Bastion. U kunt hiertoe een bericht sturen naar Acadium Bastion klantenservice. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Acadium Bastion maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen.

Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat Acadium Bastion persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij Acadium Bastion kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot Acadium Bastion wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door Acadium Bastion worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Acadium Bastion klantenservice. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Acadium Bastion u een overzicht sturen van de categorieën persoonsgegevens die door Acadium Bastion worden verwerkt, alsmede de u betreffende persoonsgegevens. Ook zal Acadium Bastion u een kopie van dit privacy statement en een kopie van het formulier gedeponeerd bij de Registratiekamer meesturen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Acadium Bastion verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot Acadium Bastion richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Acadium Bastion klantenservice. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Acadium Bastion u laten weten in hoeverre zij aan dit verzoek gevolg zal geven en zo ja, op welke termijn zij dit zal doen.

Financieel Adviseur Rotterdam
financiele adviseurs